ค้นหา

 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ที่ ส.ล. 8 (หนองแม่นา) จังหวัดเพชรบูรณ์
รหัส : 10001543
โครงการ : การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ที่ ส.ล. 8 (หนองแม่นา) จังหวัดเพชรบูรณ์
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 49,300 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ขอบเขตการวิจัย : โครงการวิจัยนี้ คือ การศึกษาด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งเป็นทางเลือกทีสามารถตอบสนอง และพัฒนาสู่กระบวนการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนได้
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาถึงรูปแบบที่เหมาะสมในการบริหาร และจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในท้องถิ่น
  2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ประเมินชุมชนในการมีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal) ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อนำมาใช้พัฒนาคุณภาพด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
นักวิจัย :

กณิตา อุ่ยถาวร

บางรักษ์ เชษฐสิงห์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th