ค้นหา

 การศึกษาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนเขตเมือง : การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ควรพิจารณา
รหัส : 10001484
โครงการ : การศึกษาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนเขตเมือง : การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ควรพิจารณา
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 50,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์ของงานสาธารณสุขมูลฐานเขตเมือง ในด้านการดำเนินงานของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนในเขตเมืองของภาคกลาง
  2. เพื่อศึกษาแนวทางหรือรูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพของงานสาธารณสุขมูลฐานเขตเมือง
นักวิจัย :

เมธี จันท์จารุภรณ์

อุทัยทิพย์ เครือละม้าย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th