ค้นหา

 รายงานการประเมินผล เรื่อง การประเมินศักยภาพและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเลปโตสไปโรซิส ระดับตำบล
รหัส : 10001474
โครงการ : รายงานการประเมินผล เรื่อง การประเมินศักยภาพและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเลปโตสไปโรซิส ระดับตำบล
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความต่อเนื่องของการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายในด้าน - การนำแผนไปใช้ - การทำกิจกรรมร่วมกัน และการกำหนดแผนและกอจกรรมขยายในพื้นที่อื่นๆ - ระบบการสนับสนุนการดำเนินงาน
  2. ผลกระทบของการทำกิจกรรม การจัดตั้งกองทุนรองเท้ากับการดำรงชีวิตในการทำอาชีพของประชาชน
  3. ปัญหาอุปสรรคของการทำกิจกรรมร่วมกันของเครือข่ายและปัญหาของประชาชน
  4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของเครือข่าย
นักวิจัย :

วนิดา วิระกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th