ค้นหา

 การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง ต่อการติดเชื้อเอสไอวีในประชากร 7 กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2546
รหัส : 02001246
โครงการ : การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง ต่อการติดเชื้อเอสไอวีในประชากร 7 กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2546
Project : The Behavioral Surveillance Survey of 7 Taget Groups in Bangkok 2003.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อทราบพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ของประชากร ที่เฝ้าระวัง
  2. เพื่อทราบแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ในประชากรที่เฝ้าระวัง
  3. เพื่อทราบแนวโน้มของการแพร่กระจายของการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มประชากรที่เฝ้าระวัง
นักวิจัย :

บุญยง เกี่ยวการค้า

บังอร เทพเทียน

สมศักดิ์ วงศาวาส
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th