ค้นหา

 โครงการสำรวจวิจัยและปฎิบัติงานสังคมในชุมชน โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง
รหัส : 10001370
โครงการ : โครงการสำรวจวิจัยและปฎิบัติงานสังคมในชุมชน โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 100,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยสังคม
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสภาพด้านเศรษฐกิจ สังคมและประชากร ของประชาชนในเคหะชุมชนดินแดง
  2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่มีต่อโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงของการเคหะแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย
นักวิจัย :

อมรา พงศาพิชญ์

ศิริเชษฐ สังขะมาน

สุริยา วีรวงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th