ค้นหา

 การสำรวจทรัพยากรสัตว์ป่าบริเวณลุ่มน้ำทะเลน้อย : การสำรวจและศึกษาข้อมูลเบื้องต้นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณลุ่มน้ำทะเลน้อย
รหัส : 01000279
โครงการ : การสำรวจทรัพยากรสัตว์ป่าบริเวณลุ่มน้ำทะเลน้อย : การสำรวจและศึกษาข้อมูลเบื้องต้นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณลุ่มน้ำทะเลน้อย
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 73,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาถึงชนิด ปริมาณ และการกระจายของทรัพยากรสัตว์ป่าในบริเวณพื้นที่ศึกษา
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทรัพยากรสัตว์ป่าอันได้แก่ ถิ่นที่อยู่อาศัย แหล่งน้ำ เป็นต้น
  3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการศึกษาในระดับสูงต่อไป
นักวิจัย :

สุดสาคร พุกงาม

ธวัชชัย จำรัสแสง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th