ค้นหา

 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ประสบอุทกภัย : กรณีศึกษา บ้านต๊ำดอนมูล หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
รหัส : 10001342
โครงการ : การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ประสบอุทกภัย : กรณีศึกษา บ้านต๊ำดอนมูล หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมกับความรู้ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ของหัวหน้าครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัย
  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความรู้ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ของหัวหน้าครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัยกับทัศนคติที่เกี่ยวกับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
นักวิจัย :

ธีรพงษ์ ธรรมโชติ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th