ค้นหา

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาบ้านโป่งร้อน ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
รหัส : 10001319
โครงการ : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาบ้านโป่งร้อน ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 50,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : วิทยาลัยโยนก
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมและความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยว
  2. เพื่อศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน อันประกอบด้วยเพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา
  3. เพื่อเป็นแนวทางในการที่ประชาชนจะเข้าร่วมจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่โป่งร้อน
นักวิจัย :

จงรักษ์ อินทยนต์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th