ค้นหา

 วิจัยประเมินผล โครงการบ้านสีขาว
รหัส : 10001294
โครงการ : วิจัยประเมินผล โครงการบ้านสีขาว
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 24,400 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันธัญญารักษ์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมการแพทย์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อให้ครอบครัว มีความรู้ เจตคติ และทักษะในการป้องกันและบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด
  2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลและครอบครัว
  3. ให้ครอบครัวผู้เข้ารับการอบรมเป็นที่ปรึกษาซึ่งกันและกัน
  4. ครอบครัวสามารถเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในครอบครัวและชุมชนได้
นักวิจัย :

สุภาภรณ์ ศรีตาลอ่อน

นิภา นีสกุล

สุภา อัคจันทร์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th