ค้นหา

 การวิจัยประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกันสารเสพติดในจังหวัดอำนาจเจริญ
รหัส : 10001260
โครงการ : การวิจัยประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกันสารเสพติดในจังหวัดอำนาจเจริญ
Project : Project Evaluation Research of Community Participation on Drug Abuse Prevention in Amnatcharoen Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 590,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมสุขภาพจิต
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่างความจำเป็นในการดำเนินโครงการกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
  2. เพื่อประเมินผลการอบรมเทคนิคการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกันสารเสพติด
  3. เพื่อประเมินผลการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนและประชาชนในการป้องกันสารเสพติดในชุมชน
นักวิจัย :

อัญชลี ศิลาเกษ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th