ค้นหา

 มิวซิน : ตัวตรวจชีวภาพจำเพาะของมะเร็งท่อน้ำดี
รหัส : 02001217
โครงการ : มิวซิน : ตัวตรวจชีวภาพจำเพาะของมะเร็งท่อน้ำดี
Project : Mucin : A Cholangiocarcinoma Associated Biological Marker.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาความจำเพาะและความไวในการตรวจพบ MUC5AC ในซีรัมผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี โดยมีผู้ป่วยกลุ่มควบคุมได้แก่ ผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพในระบบตับและทางเดินท่อน้ำดี ผู้ป่วยมะเร็งอื่นและคนปกติ
  2. ศึกษาความสัมพันธ์ของการตรวจพบ MUC5AC ในซีรัมกับภาวะมะเร็งท่อน้ำดี ทั้งด้านพยาธิวิทยาและข้อมูลทางคลินิก (clinical finding)
  3. ศึกษาวิธีการสกัดและแยกมิวซิม MUC5AC ให้บริสุทธิ์
นักวิจัย :

โสพิศ วงศ์คำ

ชัยศิริ วงศ์คำ

วีระพงศ์ ลุลิตานนท์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th