ค้นหา

 ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกรมประชาสัมพันธ์ ที่ปรากฏภายนอกองค์กร (พ.ศ. 2539-2544)
รหัส : 10001145
โครงการ : ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกรมประชาสัมพันธ์ ที่ปรากฏภายนอกองค์กร (พ.ศ. 2539-2544)
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมประชาสัมพันธ์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อเป็นแหล่งกลางในการรวบรวมผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ของกรมประชาสัมพันธ์ที่ปรากฏอยู่ภายนอกองค์กร
  2. เพื่อการวิเคราะห์เนื้อหา สรุปผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ ที่ปรากฏอยู่ภายนอกองค์กร
  3. เพื่อประโยชน์แก่ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และตระหนักถึงภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่ปรากฏอยู่ภายนอกองค์กร
นักวิจัย :

นิตยา คำเมือง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th