ค้นหา

 ความคิดเห็นของชุมชนและบัณฑิตอาสาต่อโครงการจ้างบัณฑิตอาสา และผู้มีประสบการณ์ด้านการเงินเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน
รหัส : 10001116
โครงการ : ความคิดเห็นของชุมชนและบัณฑิตอาสาต่อโครงการจ้างบัณฑิตอาสา และผู้มีประสบการณ์ด้านการเงินเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยชาวเขา
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมประชาสงเคราะห์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อทราบความคิดเห็นและเจตคติของบัณฑิตอาสาต่อการทำงาน
  2. เพื่อทราบถึงความคาดหวังและความพึงพอใจของชุมชนต่อการดำเนินงานของบัณฑิตอาสา
  3. เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของบัณฑิตอาสา
  4. เพื่อทราบถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของชุมชนและบัณฑิตอาสาที่มีต่อการดำเนินงานตามโครงการ
นักวิจัย :

มงคล จันทรบำรุง

สารภี ศิลา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th