ค้นหา

 การมีส่วนร่วมขององค์กรประชาชนในการพัฒนาชุมชนบ้านด้าย ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รหัส : 10001114
โครงการ : การมีส่วนร่วมขององค์กรประชาชนในการพัฒนาชุมชนบ้านด้าย ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันราชภัฏเชียงราย
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ขอบเขตการวิจัย : เนื้อหา : ศึกษาเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของชุมชน ประชากร : จำนวน 295 ครัวเรือนในตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษารูปแบบและลักษณะการมีส่วนร่วมขององค์กรประชาชนในการพัฒนาชุมชน
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยต่อการมีส่วนร่วมขององค์กรประชาชนในการพัฒนาชุมชน
นักวิจัย :

พิมานา ธิฉลาด
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th