ค้นหา

 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของแม่บ้านเกษตรกรเขตพื้นที่ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
รหัส : 10001088
โครงการ : การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของแม่บ้านเกษตรกรเขตพื้นที่ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
Project : Participation in Community Development of Farmer Housewives, Potipisal Sub-District, Kusumal District, Sakon Nakhon Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. สภาพการประกอบกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนของ เขตพื้นที่ ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
  2. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของแม่บ้านเกษตรกร
  3. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของแม่บ้านเกษตรกรในการพัฒนาชุมชน
  4. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของแม่บ้านเกษตรกร
นักวิจัย :

วิโรจ อิ่มพิทักษ์

สิทธิชัย เกษตรเกษม

เอมอร อังสุรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th