ค้นหา

 การมีส่วนร่วมของอาสาพัฒนาชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ศึกษาเฉพาะกรณีอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัส : 10001077
โครงการ : การมีส่วนร่วมของอาสาพัฒนาชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ศึกษาเฉพาะกรณีอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขตที่ 8 นครศรีธรรมราช
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมการพัฒนาชุมชน
ขอบเขตการวิจัย : ประชากร : คืออาสาพัฒนาชุมชนที่มีอายุระหว่าง 20-60 ปี เนื้อหา : ศึกษาเฉพาะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาถึงระดับการมีส่วนร่วมของอาสาพัฒนาชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2. เพื่อศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาสาพัฒนาชุมชน
นักวิจัย :

นิรัตน์ ฤทธิศักดิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th