ค้นหา

 รูปแบบและระบบการจัดบริการสถานเลี้ยงดูเด็กที่มีคุณภาพในประเทศไทย : กรณีพินิจศึกษา
รหัส : 10001073
โครงการ : รูปแบบและระบบการจัดบริการสถานเลี้ยงดูเด็กที่มีคุณภาพในประเทศไทย : กรณีพินิจศึกษา
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อวิเคราะห์เจาะลึกรูปแบบและระบบการจัดบริการสถานเลี้ยงดูเด็กที่มีคุณภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทุกภาคในประเทศไทย
  2. เพื่อศึกษาเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานเลี้ยงดูเด็กของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสถานรับเลี้ยงเด็กทั้งภาครัฐและเอกชนของไทย
นักวิจัย :

กุศล สุนทรธาดา

จิตตินันท์ เดชะคุปต์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th