ค้นหา

 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บ้านในการพัฒนาหมู่บ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอจตุรพักตรพิมาณ จังหวัดร้อยเอ็ด
รหัส : 10001034
โครงการ : การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บ้านในการพัฒนาหมู่บ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอจตุรพักตรพิมาณ จังหวัดร้อยเอ็ด
Project : The Participation of Village Comittees in Village Development : A Case Study of Chaturapakpiman District, Roi-et Province
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมการปกครอง
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการพัฒนาหมู่บ้าน
  2. เพื่อศีกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บ้านในการพัฒนาหมู่บ้าน
  3. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาหมู่บ้านของคณะกรรมการหมู่บ้าน
นักวิจัย :

สรวิศ รัตนะพันธุ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th