ค้นหา

 ความคิดเห็นของผู้ต้องขังเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวาง
รหัส : 10001020
โครงการ : ความคิดเห็นของผู้ต้องขังเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวาง
Project : The Opinions of the Prisoners about the Performance of the Offices at Prisoner Development Section in Bangkwang Central Prison.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักทัณฑวิทยา
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมราชทัณฑ์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ต้องขังเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวาง ได้แก่ ฝ่ายจำแนกลักษณะและคุมประพฤติ ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ฝ่ายฝึกวิชาชีพ และฝ่ายทัณฑปฏิบัติ
  2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของผู้ต้องขังเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวาง
นักวิจัย :

มานิต ศรีพิทูลพาทย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th