ค้นหา

 ความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่อการจัดการศึกษาในเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด
รหัส : 10001010
โครงการ : ความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่อการจัดการศึกษาในเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด
Project : Prisoners'Opinions on Education Management in Roi-et Prison.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมราชทัณฑ์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่อการจัดการศึกษา ในเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของผู้ต้องขัง ต่อการจัดการศึกษาในเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด
  3. เพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษาเป็นแนวทางในการปรับปรุง การจัดการศึกษาในเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด
นักวิจัย :

นริศ รัตโน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th