ค้นหา

 การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของพ่อบ้านม้ง ในงานวางแผนครอบครัวและดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
รหัส : 10001007
โครงการ : การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของพ่อบ้านม้ง ในงานวางแผนครอบครัวและดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กองอนามัยการเจริญพันธุ์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมอนามัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

กรรณิการ์ มณีวรรณ

นิตยา แสงเล็ก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th