ค้นหา

 ความคิดเห็นของผู้บริหารต่อบทบาทการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
รหัส : 10001005
โครงการ : ความคิดเห็นของผู้บริหารต่อบทบาทการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กองฝึกอบรม
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทต่อบทบาทการบริหารงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. เพื่อศึกษาการนำบทบาทดังกล่าวไปปฏิบัติจริง
  3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นในการปฏิบัติงานตามหน้าที่
  4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในการปรับปรุงการดำเนินการด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิจัย :

สมพร เพชรสุวรรณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th