ค้นหา

 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผู้แทนราษฎรระดับประเทศและระดับท้องถิ่นที่มีคุณภาพ
รหัส : 10001002
โครงการ : ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผู้แทนราษฎรระดับประเทศและระดับท้องถิ่นที่มีคุณภาพ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ที่พึงปรารถนาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกสภาท้องถิ่นในสายตาของประชาชน
  2. เพื่อศึกษาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีคุณภาพในความคาดหวังของประชาชน
  3. เพื่อศึกษาแนวโน้มความต้องการในการไปใช้สิทธิออกคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งต่อไป
นักวิจัย :

พรทิพย์ พิมลสินธุ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th