ค้นหา

 ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติต่อผู้ป่วยโรคเอดส์ของบุคลากรทางการแพทย์ สังกัดกองทัพเรือ
รหัส : 02001199
โครงการ : ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติต่อผู้ป่วยโรคเอดส์ของบุคลากรทางการแพทย์ สังกัดกองทัพเรือ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 50,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : กรมแพทย์ทหารเรือ
หน่วยงานระดับกระทรวง : กองทัพเรือ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษา ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติต่อผู้ป่วยโรคเอดส์ ของบุคลากรทางการแพทย์ สังกัดกองทัพเรือ
  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติต่อผู้ป่วยโรคเอดส์ของบุคลากรทางการแพทย์ สังกัดกองทัพเรือ
นักวิจัย :

สุรินทร์พร ศรีไพรสนธ์

ไพบูลย์ อ่อนมั่ง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th