ค้นหา

 เรื่องสภาพความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับยาเสพติดและการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนพื้นที่เป้าหมาย
รหัส : 10000967
โครงการ : เรื่องสภาพความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับยาเสพติดและการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนพื้นที่เป้าหมาย
Project : State of Knowledge, Opinions and Drugs Preventing Actioities in the Youth in Target Areas.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ขอบเขตการวิจัย : กลุ่มประชากรในสถานศึกษาในพื้นที่เป้าหมาย สังกัดเขตการศึกษา 5
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสภาพความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่แพร่ระบาดมากในกลุ่มเยาวชน
  2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับยาเสพติดที่แพร่ระบาดมากในกลุ่มเยาวชน
  3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นการจัดกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษา
นักวิจัย :

แชล่ม บุญลุ่ม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th