ค้นหา

 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในโครงการประชาร่วมใจกำจัดโรคเรื้อนถวายเป็นพระราชกุศลทรงครองราชย์ ครบ 50 ปี : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดในความรับผิดชอบของสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 1
รหัส : 10000959
โครงการ : การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในโครงการประชาร่วมใจกำจัดโรคเรื้อนถวายเป็นพระราชกุศลทรงครองราชย์ ครบ 50 ปี : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดในความรับผิดชอบของสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 1
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมควบคุมโรค
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับการมีส่วนร่วมของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)
  3. เพื่อศึกษาถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
นักวิจัย :

จงดี กิ่งเกล้า
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th