ค้นหา

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต่อเนื่องของการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ : กรณีศึกษากิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
รหัส : 10000937
โครงการ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต่อเนื่องของการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ : กรณีศึกษากิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานป่าไม้เขตเชียงใหม่
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมป่าไม้
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาถึงความต่อเนื่องของการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของประชาชน ในโครงการส่งเสริมปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ
  2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความเนื่อง ในการเข้าร่วมโครงการของประชาชนในโครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ
นักวิจัย :

ยุทธ เทพกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th