ค้นหา

 ภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุในชุมชนชนบทภาคเหนือ
รหัส : 10000925
โครงการ : ภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุในชุมชนชนบทภาคเหนือ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ตรวจวัดภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุในชนบทภาคเหนือโดยวิธีการต่างๆ
  2. หาค่ามาตรฐาน (nom) ในการประเมินภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุในชนบทภาคเหนือด้วยวิธีการต่างๆ กัน
  3. เปรียบเทียบภาวะโภชนาการให้ผู้สูงอายุไทยปกติ และผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวต่างๆ ในชนบทภาคเหนือ
นักวิจัย :

ประเสริฐ อัสสันตชัย

สมทรง เลขะกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th