ค้นหา

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเลย
รหัส : 10000896
โครงการ : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเลย
Project : People's Participation in the Conservation of Eco-Torism Places in Loci Province
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กองส่งเสริมการวิจัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเลยในระดับบุคคล และระดับกลุ่ม
  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยกระตุ้นกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยว
นักวิจัย :

ทิพาพรรณ สุวรรณโน

กิ่งกาญจน์ ภู่มาลี

ปัญญา ธีระวิทยเลิศ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th