ค้นหา

 พฤติกรรมและอันตรายจากการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในการหุงต้มของชุมชนย่อยเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น
รหัส : 10000889
โครงการ : พฤติกรรมและอันตรายจากการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในการหุงต้มของชุมชนย่อยเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2539
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

บุษบา จันทร์ผ่อง

ถิรพงษ์ ถิรมนัส

ธวัชชัย เนียรวิฑูรย์

วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th