ค้นหา

 ความคิดเห็นของเยาวชน กับปัญหาการขยายตัวของยาเสพติด
รหัส : 10000888
โครงการ : ความคิดเห็นของเยาวชน กับปัญหาการขยายตัวของยาเสพติด
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมประชาสัมพันธ์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจทัศนคติของเยาวชนไทยเกี่ยวกับปัญหาและอันตรายของยาเสพติดต่าง ๆ
  2. เพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนไทย
  3. เพื่อศึกษาถึงความตระหนักและความร่วมมือของเยาวชนไทยในการป้องกันและลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา
นักวิจัย :

นิตยา คำเมือง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th