ค้นหา

 ชุมชนแออัด องค์ความรู้กับความเป็นจริง : โครงการวิจัยวิวัฒนาการของชุมชนแออัดและองค์กรชุมชนแออัดในเมือง
รหัส : 10000868
โครงการ : ชุมชนแออัด องค์ความรู้กับความเป็นจริง : โครงการวิจัยวิวัฒนาการของชุมชนแออัดและองค์กรชุมชนแออัดในเมือง
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อประมวลข้อมูลและนำเสนอชุมชนแออัดในมุมมองใหม่ที่ต่างไปจากเดิม คือ มองจากความเข้าใจในความหลากหลายของชุมชนแออัด
  2. เสนอประเด็นหลักกฎหมาย หลักเศรษฐศาสตร์ ความยุติธรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพลังของคนในชุมชนแออัด
นักวิจัย :

อคิน รพีพัฒน์

พัชรินทร์ ลาภานันท์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th