ค้นหา

 การมีส่วนร่วมของตัวแทนชุมชนเขตเมืองในการเผยแพร่ความรู้โรคเอดส์
รหัส : 10000844
โครงการ : การมีส่วนร่วมของตัวแทนชุมชนเขตเมืองในการเผยแพร่ความรู้โรคเอดส์
Project : Participatory Action Rescach of Conmunity Represectatives in Dissemineting AID knowlege.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาชุมชนในเขตเมืองเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสาร การ เผยแพร่ความรู้โรคเอดส์
  2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของกลุ่มอาสาป้องกันเอดส์ หรือตัวแทนชุมชนในการจัดกิจกรรมการศึกษาและการเผยแพร่ความรู้โรคเอดส์ให้แก่ประชาชนในชุมชนของตนเอง
  3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคในการเผยแพร่ความรู้โรคเอดส์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
นักวิจัย :

สุรีย์ จันทรโมลี

เฉลิมพล ตันสกุล

ชนิณัฐ วโรทัย

ชาญชัย ยามะรัต

รุ่งโรจน์ พุ่มริ้ว

วรพรรณ รุ่งศิริวงศ์

สมจิตต์ สุพรรณทัศน์

สุปรียา ตันสกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th