ค้นหา

 การดูแลรักษาป่า และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
รหัส : 10000808
โครงการ : การดูแลรักษาป่า และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
Project : Conservation of Forest and the Regeneration of Green Areas Throngh Pieople's Participation.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อตอบปัญหาหลักที่เกิดสภาพการณ์ที่พื้นที่ป่าของประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีการสำรวจพื้นที่ป่าของประเทศอย่างเป็นระบบ
  2. ศึกษาวิธีการรักษาพื้นที่ป่าที่มีอยู่ในปัจจุบันให้คงอยู่ต่อไป และเพิ่มพื้นที่ป่าหรือพื้นที่สีเขียวให้เพิ่มมากขึ้น
นักวิจัย :

อภิชัย พันธเสน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th