ค้นหา

 การมีส่วนร่วมของชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม ในการป้องกันโรคเอดส์ในบ้านเสมา ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัส : 10000763
โครงการ : การมีส่วนร่วมของชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม ในการป้องกันโรคเอดส์ในบ้านเสมา ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
Project : Community participation and Social support in AID Prevention in Ban Sema, Tambon Nhongpan, Kamalasai District, Kalasin Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงาน เพื่อป้องกันโรคเอดส์
  2. เพื่อศึกษาการสนับสนุนทางสังคมในการดำเนินงานเพื่อป้องกันโรคเอดส์
นักวิจัย :

วรรณชนก จันทชุม

สมพร วัฒนนุกูลเกียรติ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th