ค้นหา

 การมีส่วนร่วมของชาวเขาเผ่าม้งบ้านดอยปุยช่างเคี่ยน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
รหัส : 10000754
โครงการ : การมีส่วนร่วมของชาวเขาเผ่าม้งบ้านดอยปุยช่างเคี่ยน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยชาวเขา
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมประชาสงเคราะห์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาถึงข้อมูลทั่วไปด้านบุคคล ด้านเศรษฐกิจและสังคม และด้านจิตวิทยาที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของชาวเขาเผ่าม้งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  2. เพื่อศึกษาปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของชาวเขาเผ่าม้งบ้านดอยปุย-ช่างเคี่ยน
นักวิจัย :

ลีศึก ฤทธิ์เนติกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th