ค้นหา

 เอกลักษณ์บทบาททางเพศและความพึงพอใจในงาน ของพยาบาลวิชาชีพชายในโรงพยาบาลชุมชน
รหัส : 02001169
โครงการ : เอกลักษณ์บทบาททางเพศและความพึงพอใจในงาน ของพยาบาลวิชาชีพชายในโรงพยาบาลชุมชน
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาเอกลักษณ์บทบาททางเพศของพยาบาลวิชาชีพชายในโรงพยาบาลชุมชน
  2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพชายในโรงพยาบาลชุมชน
  3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพชายในโรงพยาบาลชุมชนที่มีรูปแบบเอกลักษณ์บทบาททางเพศที่แตกต่างกัน
นักวิจัย :

พิเชฐ คำถาเครือ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th