ค้นหา

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมของเยาวชนไทย
รหัส : 10000683
โครงการ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมของเยาวชนไทย
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาเจตคติต่อพฤติกรรมการคล้อยตามกลุ่ม อ้างอิง การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม ภูมิหลังของ เยาวชนไทย
  2. เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของเจตนา เชิงพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเยาวชน
นักวิจัย :

ธเนศ ต่วนชะเอม

ทิพาพรรณ สุวรรณโน

ปัญญา ธีระวิทยเลิศ

พรชัย นพนาคีพงษ์

ศิลป์ชัย นิลกรณ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th