ค้นหา

 การสำรวจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนชาวเขาเผ่าม้งในประเทศไทย
รหัส : 10000609
โครงการ : การสำรวจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนชาวเขาเผ่าม้งในประเทศไทย
Project : Quality of Life and Environment of Hmong in Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์และพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์พัฒนาอนามัยชาวเขาลำปาง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมอนามัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

กาญจนา ประชาพิพัฒ

ชลิดา เกษประดิษฐ

นิตยา แสงเล็ก

วราพร วันไชยธนวงศ์

สมควร ใจกระจ่าง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th