ค้นหา

 การเปลี่ยนแปลงสวัสดิการและสถานภาพสตรีหลังการ ประกอบอาชีพเสริมด้านการทอผ้า กรณีศึกษาสตรีชนบท ตำบลออนเหนือ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
รหัส : 10000602
โครงการ : การเปลี่ยนแปลงสวัสดิการและสถานภาพสตรีหลังการ ประกอบอาชีพเสริมด้านการทอผ้า กรณีศึกษาสตรีชนบท ตำบลออนเหนือ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
Project : Transition in Welfare and Status of Houswives of ter a Weaving Career : A Case Study of Rural Women Tumbol On-neo, Mae-on Sub District, Chiangmai Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

กาญจนา โชคถาวร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th