ค้นหา

 การปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินในก๋วยเตี๋ยวพร้อมบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
รหัส : 02001160
โครงการ : การปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินในก๋วยเตี๋ยวพร้อมบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
Project : Aflatoxin Contamination in Ready to Eat Noodle in Bangkok.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 158,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยโภชนาการ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อหาปริมาณการปนเปื้อนของสารพิษ Aflatoxin ในอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวในเขตกรุงเทพมหานคร
  2. เพื่อจะได้ข้อมูลในการควบคุมและเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหาร
  3. เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการคุ้มครองผู้บริโภค
นักวิจัย :

เนตรนภิส หัสมินทร์

ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต

วันเพ็ญ รัศมีโสภาพร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th