ค้นหา

 การวิเคราะห์สวอทโครงการประกันสังคมและปัจจัย ที่สัมพันธ์กับการเลือกสถานพยาบาลคู่สัญญาหลัก ในจังหวัดชลบุรี
รหัส : 10000573
โครงการ : การวิเคราะห์สวอทโครงการประกันสังคมและปัจจัย ที่สัมพันธ์กับการเลือกสถานพยาบาลคู่สัญญาหลัก ในจังหวัดชลบุรี
Project : The Swot Analysis on Social Security Program and Factors Related to Main Contractor Hospital Selections in Chonburi Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐานและประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือก สถานพยาบาลคู่สัญญาหลักของผู้ประกันตน
  2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการและ ความเชื่อที่มีต่อการให้บริการระหว่างผู้ที่เลือก ทำสัญญากับโรงพยาบาลชลบุรีและโรงพยาบาลคู่สัญญา หลักอื่น ๆ
  3. วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของโรงพยาบาลชลบุรี เกี่ยวกับโครงการประกันสังคม
นักวิจัย :

ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข

กุหลาบ รัตนสัจธรรม

ถิรพงษ์ ถิรมนัส

พัชนี สุวรรณศรี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th