ค้นหา

 ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน : ศึกษากรณีอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รหัส : 10000260
โครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน : ศึกษากรณีอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
Project : A Relationship Betueen Community and its Untilization of Natural Resources and Environment in the Upper Watershed of Ping River : A Case Study of Amphoe Mae Taeng, Changwat Chiang Mai.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยสังคม
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศน์ลุ่มน้ำ
  2. เพื่อศึกษารูปแบบและตัวแปรทางด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อวิถีการดำรงชีวิตของประชากรในชุมชนเขตชั้นลุ่มน้ำต่าง ๆ
  3. เพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนากิจกรรมของชุมชน มนุษย์ให้สอดคล้องกับสภาพทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
นักวิจัย :

ชูศักดิ์ วิทยาภัค
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th