ค้นหา

 ปัจจัยที่มีผลต่อการติดยาเสพติดซ้ำของวัยรุ่น
รหัส : 10000248
โครงการ : ปัจจัยที่มีผลต่อการติดยาเสพติดซ้ำของวัยรุ่น
Project : Factors Affecting Repeated Adolescent Drug Dependents.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการติดยาเสพติดซ้ำของวัยรุ่น
  2. เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของผู้ที่เสพซ้ำครั้งแรก และครั้งต่อๆไปที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อการติดยาเสพติดซ้ำของวัยรุ่น
  3. เพื่อศึกษาหาแนวทางในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดซ้ำของวัยรุ่น
นักวิจัย :

ชาญคณิต ก. สุริยะมณี

จวน ไชยสุวรรณ

นภ พัฒนะพันธ์

ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th