ค้นหา

 ความคิดเห็นของนักศึกษาอาสาพัฒนาชนบท ต่อการพัฒนา ชนบทแนวใหม่
รหัส : 10000246
โครงการ : ความคิดเห็นของนักศึกษาอาสาพัฒนาชนบท ต่อการพัฒนา ชนบทแนวใหม่
Project : Rural Development Volunteer Students'Opinion on the New Approach to Rural Development.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2529
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะสังคมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสภาพและลักษณะการดำเนินงานโครงการ- อาสาพัฒนาชนบท
  2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาอาสาพัฒนา ชนบท ต่อการพัฒนาชนบทแนวใหม่
  3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษา ซึ่งมีคุณลักษณะทางเพศ อายุ ระดับการศึกษา คณะหรือสาขาที่นิสิตนักศึกษาเรียน และที่ตั้งของ สถาบันที่แตกต่างกัน
นักวิจัย :

เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th