ค้นหา

 การประเมินผลโครงการสร้างงานในชนบท พ.ศ.2531 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รหัส : 10000230
โครงการ : การประเมินผลโครงการสร้างงานในชนบท พ.ศ.2531 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2531
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักฝึกอบรม
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อที่จะได้ทราบถึงกระบวนการการดำเนินการการสั่งการและการประสานงาน ตลอดจนการคัดเลือกโครงการของส่วนราชการที่เกี่ยวกับโครงการกสช. ทั้งในส่วนกลางระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และ ระดับสภาตำบล
  2. เพื่อให้ทราบถึงที่มา แบบแผน และปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกโครงการกสช. ของ สภาตำบล
  3. เพื่อประเมินว่าการดำเนินงานโครงการกสช. พ.ศ. 2531 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการกสช. พ.ศ. 2531 ที่กำหนดไว้หรือไม่
นักวิจัย :

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

กรรณิการ์ สุขเกษม

ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์

ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี

ธรรมนูญ พงษ์ศรีกูร

นิพันธ์ จิตะสมบัติ

บันทัน ดอกไธสง

ไพฑูรย์ คัชมาตย์

ยุทธวัฒน์ ภัทราภานุภัทร

รังสรรค์ เนียมสนิท

เลขา วัลไพจิตร

วิยุทธ จำรัสพันธุ์

วิศาล บุปผเวส

วีรพัฒน์ เศษสมบูรณ์

สุพรรณี ไชยอำพร

สุรเดช ถาวรพิทักษ์

สุรินทร์ จิตราสวัสดิ์

สุวรรณ บัวทวน

อาชอำพล ขัมพานนท์

อำพล ห่อนาค
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th