ค้นหา

 การประเมินผลโครงการสร้างงานในชนบท พ.ศ. 2531 (ภาคกลาง)
รหัส : 10000229
โครงการ : การประเมินผลโครงการสร้างงานในชนบท พ.ศ. 2531 (ภาคกลาง)
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักฝึกอบรม
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

กรรณิการ์ สุขเกษม

ชาติชาย ณ. เชียงใหม่

ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี

ธรรมนูญ พงษ์ศรีกูร

บันทัน ดอกไธสง

เลขา วัลไพจิตร

วิศาล บุปผเวส

สุพรรณี ไชยอำพร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th