ค้นหา

 การมีส่วนร่วมของสตรี ในการพัฒนาชนบท
รหัส : 10000175
โครงการ : การมีส่วนร่วมของสตรี ในการพัฒนาชนบท
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะมนุษยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาลักษณะทั่ว ๆ ไปในเรื่องบทบาท สถานภาพ และการมีส่วนร่วม ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ของ สตรีชนบทโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชนบทยากจน
  2. เพื่อศึกษาถึงสาเหตุหรือปัจจัยที่มีผลต่อการมี- ส่วนร่วมของสตรีชนบท ในกิจกรรมพัฒนาสตรี
  3. เพื่อศึกษาทรรศนะของสตรีชนบท ต่อกิจกรรมพัฒนาสตรี ที่ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนจัดดำเนินการขึ้น และ แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
นักวิจัย :

จีรพรรณ กาญจนะจิตรา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th