ค้นหา

 การมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการพัฒนาชนบท การศึกษา เฉพาะกรณีโครงการพัฒนาชนบท ต. คูเต่า อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
รหัส : 10000164
โครงการ : การมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการพัฒนาชนบท การศึกษา เฉพาะกรณีโครงการพัฒนาชนบท ต. คูเต่า อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละขั้นตอน ของการพัฒนาชุมชน
  2. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนตามลักษณะ ประชากรเศรษฐกิจและสังคม
  3. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
  4. เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน โครงการย่อยตามลักษณะโครงการพัฒนาอาชีพ โครงการ- พัฒนาสังคมและสุขภาพและโครงการพัฒนาองค์กรชุมชน
นักวิจัย :

สุภาณี อ่อนชื่นจิตร

เยาวณี จรูญศักดิ์

สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th