ค้นหา

 การศึกษาและประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมในการใช้งานด้านจัดสรรน้ำ
รหัส : 01000269
โครงการ : การศึกษาและประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมในการใช้งานด้านจัดสรรน้ำ
Project : Study on an Application of Appropriate Mathematical Model for Water Management.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : กองจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมชลประทาน
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. จำแนกประเภทของโครงการชลประทานที่มีอยู่ในประเทศไทย ตามลักษณะของแหล่งน้ำต้นทุน ระบบส่งน้ำ และการกระจายน้ำ รวมทั้งการจัดอันดับความพร้อมในการประ ยุกต์ใช้แบบจำลองของโครงการชลประทาน
  2. ศึกษาการใช้งานของแบบจำลองต่างๆ ตามลักษณะของสภาพการใช้งานและประเภทของโครงการชลประทาน
  3. กำหนดรูปแบบจำลอง ให้สอดคล้องกับสภาพการใช้งานของแต่ละประเภทของโครงการ
  4. ประยุกต์ใช้แบบจำลองทางด้านการจัดสรรน้ำกับโครงการที่ได้รับเลือกเป็นโครงการชลประทานนำร่อง เพื่อนำผลไปเวยอแนะการใช้ในโครงการชลประทานอื่นๆ ต่อไป
นักวิจัย :

ชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์

กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ

เจษฎา แก้วกัลยา

ชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์

พิพัฒน์ เสถียรพันธฤทธิ์

วิรัตน์ ขาวอุปถัมภ์

สมเกียรติ ประจำวงษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th